Din hjälp innan det händer!

Systematiskt brandskyddsarbete

Vårt motto! det behöver inte vara dyrt med ett bra, systematiskt brandskydd!

Systematiskt brandskyddsarbete är ett samlingsnamn för de brandskyddsåtgärder som en verksamhet måste uppfylla enligt Lagen om skydd mot olyckor. Alla som äger eller som är nyttjanderättshavare till byggnader och anläggningar är skyldiga att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra och begränsa skadorna till följd av brand. Det ställs särskilt stora krav på hotell, restauranger och andra offentliga byggnader där det vistas många människor som inte känner till miljön såväl.

Vi har valt att göra detta på ett enkelt sätt för er, då vårt koncept spänner över hela kedjan. Vi hjälper er att utforma system för identifiering, uppföljning och övervakning av risker, uppbyggnad av brandskyddsorganisation, dokumentation till myndigheter, utbildning och stöd i form av konsultationer och teknisk rådgivning av allt som har med brandskydd att göra. Vår ambition är att det vi levererar till er ska vara enkelt, funktionellt och kostnadseffektivt samt hålla en hög kvalité.

Vad vi kan hjälpa er med avseende Systematiskt Brandskyddsarbete är:

Dokumentation
Vi hjälper er med att ta fram alla nödvändiga dokument såsom:

Brandskyddspolicy
En brandskyddspolicy utgör grunden för det systematiska brandskyddsarbetet. Policyn anger verksamhetens och de ansvarigas viljeinriktning avseende brandskyddet.

Byggnads- och verksamhetsbeskrivning
Byggnadsbeskrivning består av byggnadsritning samt ett dokument som visar byggnadens utformning, byggnadsmaterial samt läge.

Brandskyddsbeskrivning som består av två delar:
1. Brandskyddsritning med det byggnadstekniska brandskyddet samt alla brandskyddsinstallationer.
2. Ett dokument som beskriver hur alla brandskyddsinstallationer fungerar och samverkar.

Brandskyddsorganisation
Det yttersta ansvaret för brandskyddet ligger hos den som är ansvarig för totala verksamheten. Den ytterst ansvarige kan ta medarbetare till hjälp för detta arbete. Det viktiga är att brandskydds-organisationens utformning och storlek är anpassad efter verksamheten. Brandskyddsorganisationen och dess uppgifter ska vara kända av alla inom verksamheten. Målet med brandskyddsarbetet är formulerat i brandskyddspolicyn där det tydliggörs att alla anställda i verksamheten ska arbeta aktivt med att upprätthålla brandsäkerheten.

Riskinventering
I det systematiska brandskyddsarbetet skall riskkällor identifieras, bedömas och åtgärdas för att begränsa risken av dem. En riskkälla kan vara ett ämne, en aktivitet eller en teknisk utrustning som kan orsaka en brand eller förvärra följderna av en brand.

Utbildning
 Ett systematiskt brandskyddsarbete bygger på att alla som berörs av det är utbildade, övade och har erforderlig kunskap om de uppgifter de förväntas utföra.

Brandskyddsregler
Då fastighetsägare och nyttjanderättshavare har det yttersta ansvaret för brandskyddet, bör man ta fram ett eget regelverk över brandskyddet. Syftet är att tydliggöra vad som är tillåtet och inte tillåtet.

Kontroll- och underhållssystem
Ett kontroll och underhållssystem är en hjälp på vägen för att säkerställa att utrymningsvägar, rökluckor, branddörrar och släckutrustning är i funktionsdugligt skick.

Uppföljning
Hela det systematiska brandskyddsarbetet bygger på att det kontinuerligt följs upp.
Rutiner etableras för att kontrollera att man utfört det man skulle gjort, att man utvärderar det man har utfört och att man vid behov förändrar delar som är inaktuella.
 Vidare bör man ha system och rutiner för tillbudsrapportering där brandtillbud som uppstått framgår samt vilka åtgärder detta har föranlett.

Era behov styr..
För oss är det viktigt att få reda på era behov, därefter kan vi tillsammans komma fram till vad ni egentligen behöver. Det kanske är ett omfattande utredningsarbete med utbildning och implement-eringsprogram eller kanske bara ett behov av enkel, konsultativ rådgivning – vi hjälper er tillrätta!